اطلاعات کمیسیون آب زیرزمینی

اطلاعات مربوط به کمیسیون صدور پروانه های آب زیرزمینی

  نتایج کمیسیون
  سه‌شنبه 29 آبان 1397

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه سال 1397

اطلاعات کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه سال 1397

  نتایج کمیسیون
  سه‌شنبه 29 آبان 1397

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن ماه سال 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن ماه سال 1396 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 6 اسفند 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-بهمن 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-بهمن 96

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 6 اسفند 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-دی 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-دی 96

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 6 اسفند 1396

نتلیج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-آذر 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-آذر 96

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 6 اسفند 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-آبان96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-آبان96

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 6 اسفند 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-مهر 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-مهر 96

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 6 اسفند 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مرداد ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مرداد ماه 1396 به تفکیک شهرستان ارائه شده است:

  نتایج کمیسیون
  دوشنبه 6 شهریور 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در تیر ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در تیر ماه 1396 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

  نتایج کمیسیون
  سه‌شنبه 31 مرداد 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در خرداد ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در خرداد ماه 1396 به تفکیک شهرستان ارائه می گردد:

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 29 مرداد 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در اردیبهشت ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در اردیبهشت ماه 1396 به تفکیک شهرستان ارائه می گردد:

  نتایج کمیسیون
  یکشنبه 29 مرداد 1396