نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-بهمن 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-بهمن 96

نتیجه کمیسیون

شهرستان-روستا

نام مالک

ردیف

صدور پروانه

فومن-زیده پایین

حبیب اله دنیا دوست

1

صدور پروانه

رودسر-رضا محله

محترم برزگر

2

صدور پروانه

رودسر-کیوان پشته

طالب فدایی

3

صدور پروانه

تالش-خطبه سرا

خلف خلفی

4

صدور پروانه

تالش-خواجه کری

کیومرث قهرمان پور

5

صدور پروانه

رودسر-سالومحله

قربان حسینی

6

صدور پروانه

تالش-چوپان محله

الم شیری

7

صدور پروانه

رودسر-کویه سفلی

یداله رمضانپور

8

صدور پروانه

رودسر-سورچان محله

سلیمان حسین پور

9

صدور پروانه

رودسر-کلدره سفلی

رحمت فرسوده

10

 

کد خبر: 1119
  تاریخ خبر : یکشنبه 6 اسفند 1396
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 7 اسفند 1396
 کارشناس آب زیرزمینی
 1922