نتلیج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-آذر 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-آذر 96

نتیجه کمیسیون

شهرستان-روستا

نام مالک

ردیف

صدور پروانه

تالش- خطبه سرا

سلامت نجفی

1

صدور پروانه

تالش- گیلک محله

رضا قلی نصیری

2

صدور پروانه

تالش- حاج یداله محله

حسین بهرام خو

3

صدور پروانه

تالش- لیسار محله اول

ناصر اشرافی

4

صدور پروانه

تالش- بوراسرا

مقصود شیرانی

5

صدور پروانه

تالش- لیسار محله دوم

محرم اشرفی خواه

6

صدور پروانه

تالش- اوتارمحله

میرکاظم یوسفی

7

صدور پروانه

تالش- چلونصر

خالق وردی  حق نیا

8

صدور پروانه

تالش- نظری محله

کوروش نظری

9

صدور پروانه

تالش- وحدانی محله

اسکندر اسکون

10

 

کد خبر: 1117
  تاریخ خبر : یکشنبه 6 اسفند 1396
  آخرین به‌روزرسانی : دوشنبه 7 اسفند 1396
 کارشناس آب زیرزمینی
 1316