نتیجه کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی مرداد 94

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان -مرداد94

ردیف نام مالک شهرستان نتیجه کمیسیون
1 فرح رحیمی  کلده املش-چماقستان موافقت با بهره برداری
2 محمدعلی فتوحی سورکوهی املش-سرکله موافقت با بهره برداری
3 محمدصادق غریب بی بالان املش-شیخ آباد موافقت با بهره برداری
4 حوا ابراهیمی گالشکلامی آسیابر - سیاهکل موافقت با بهره برداری
5 یونس علی پور بازان - آستانه اشرفیه موافقت با بهره برداری
6 هادی محمدپور سرمستانی تالش-اسالم موافقت با بهره برداری
7 مصطفی جانی پور تالش-جوکندان موافقت با بهره برداری
8 مختار کشاورزی تالش-جوکندان موافقت با بهره برداری
9 شیرینعلی زاهدی لمر تالش-جولندان موافقت با بهره برداری
10 محسن یعقوب پناه تالش-خاله سرا57 موافقت با بهره برداری
11 فیروز بهروزی ناورودی تالش-داوان لیسار موافقت با بهره برداری
12 غلام لطیفی تالش-دولبین موافقت با بهره برداری
13 خشایار قره خانی دیگه سرا تالش-لمیر موافقت با بهره برداری
14 ایرج یوسفی جولندان تالش-هنده کران موافقت با بهره برداری
15 ابوذر بادروح تالش -دیگه سرا موافقت با بهره برداری
16 محسن حیدری طولارود رشت- تخسم لاکان موافقت با بهره برداری
17 بهار اعرافی رشت-چپک موافقت با بهره برداری
18 یوسف راغبی رشت-کوه یخ موافقت با بهره برداری
19 رمضانعلی بلندرفتار پسیخانی رضوانشهر -رودکنار موافقت با بهره برداری
20 شرکت پویش جوجه گیلان رضوانشهر -میانرود پائین موافقت با بهره برداری
21 ائمه حق پرست ایلماسانی رودسر- چایخانسر موافقت با بهره برداری
22 طهماسب عباسی رودکناری رودسر- چینی جان موافقت با بهره برداری
23 اسماعیل یوسفی ملک میان رودسر- سرمستان موافقت با بهره برداری
24 محمدرضا پوراسماعیل  واجارگاه رودسر- سلاکجان موافقت با بهره برداری
25 موسی عباسی سلاکجانی رودسر- شکرپس موافقت با بهره برداری
26 یعقوبعلی نظری چنیجانی رودسر-اوشیان لپاسر موافقت با بهره برداری
27 عباسعلی کریمی رودسر-بی بالان موافقت با بهره برداری
28 رمضانعلی اسمعیلی خانسری رودسر-توسکامحله موافقت با بهره برداری
29 هوشنگ رحیمی رودسر-خانسر موافقت با بهره برداری
30 حسین رمضانی دوران محلع رودسر-مریم دشت موافقت با بهره برداری
31 مراد داداشی آسیابر رودسر-ملک میان موافقت با بهره برداری
32 محمدعیسی بازرگان صومعه سرا - سه سار موافقت با بهره برداری
33 نجف پرتوی فومن-دشت گوراب موافقت با بهره برداری
34 علی توتچی فتیدهی لنگرود-کیلومتر 5 جاده چمخاله-رجب آباد-خیابان 17 شهریور موافقت با بهره برداری
35 بهروز امان اله زاده کلنگستانی ماسال-انجیلان موافقت با بهره برداری
36 علیرضا  صدیقی پیر سرائی ماسال-پیرسرا موافقت با بهره برداری
37 حیات اله کشاورزی انجیلانی ماسال-پیرسرا موافقت با بهره برداری
کد خبر: 595
  تاریخ خبر : شنبه 21 شهریور 1394
 کارشناس آب زیرزمینی
 1033