گزارش 11 ماهه تحلیلی وضعیت آب و هوایی استان و حوضه آبریز سد سفیدرود (گیلان)

از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای گیلان آمار مقایسه ای ریزشهای جوی از ابتدای سال آبی 94-93 (اول مهرماه سال93) تا( 31/5/94 ) در حوضه آبریز سد سفیدرود بزرگ ...

از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای گیلان آمار مقایسه ای ریزشهای جوی از ابتدای سال آبی 94-93 (اول مهرماه سال93) تا( 31/5/94 ) در حوضه آبریز سد سفیدرود بزرگ و حوضه داخلی استان گیلان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان بر اساس اعلام دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت، از اول مهرماه 93 لغایت سی و یکم مرداد ماه 1394 در مقایسه میزان بارندگی کشور 189 میلی متر بارش ثبت گردید که این میزان نسبت به میانگین دوره مشابه متوسط دراز مدت (237میلی متر)،20 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (218 میلی متر)، 13درصد کاهش داشت.

 بر مبنای این گزارش ارتفاع ریزشهای جوی در دوره یاد شده در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ، 311 میلی متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره متوسط مشابه درازمدت (344 میلی متر)، 10 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (313 میلی متر)، 1 درصد کاهش را نشان می دهد.

همچنین بر اساس پایش انجام شده در 10 ایستگاه شاخص حوضه آبریز داخلی استان گیلان، میزان متوسط بارش در این استان از ابتدای مهرماه 93 تا سی و یکم مرداد سال جاری 1099 میلیمتر ثبت شده که این مقدار بارش نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (835 میلیمتر)، 32درصد افزایش  را نشان می دهد و نسبت به دوره متوسط درازمدت(904میلیمتر)، 22 درصد افزایش رانشان می دهد.

 

کد خبر: 590
  تاریخ خبر : چهارشنبه 11 شهریور 1394
 دبیر خبر
 869