فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح  سردهنه سازی و دیواره سازی انهار شهرستان رشت

 در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد پروژه (سردهنه سازی و دیواره سازی انهار شهرستان رشت ) با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند که از توانایی مالی لازم و تجربیات مفید برخوردار هستند واگذار نماید.

       فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری طرح سردهنه سازی و دیواره سازی انهار شهرستان رشت
 در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد پروژه (سردهنه سازی و دیواره سازی انهار شهرستان رشت) با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند که از توانایی مالی لازم و تجربیات مفید برخوردار هستند واگذار نماید.
الف : موضوع و مشخصات پروژه : سردهنه سازی و دیواره سازی انهار شهرستان رشت(نهر کدوسرا و آلمانی)
- مشخصات اولیه : احداث سردهنه و نصب دریچه فلزی و میل فرمان و گیربکس 
- محل اجرا : شهرستان رشت
- برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای سال 1400 :مبلغ 6،022،969،297ریال 
- مدت اولیه قرارداد 6 ماه می باشد
ب-شرایط پیشنهاد دهندگان:
- داشتن رتبه آب متناظر با مبلغ عملیات اجرائی (پایه 5 آب)  الزامی است
- اولویت در انتخاب سرمایه گذار دارای سابقه موفق و مورد تائید توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بر اساس اجرای پروژه های مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی می باشد.
 ج : محل و زمان تحویل دریافت اسناد فراخوان و تحویل آن: پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ درج آگهی فراخوان به مدت 7 روز نسبت دریافت اسناد از پایگاه اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای گیلان به آدرس WWW.GLRW.IR اقدام نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد بیانگر صلاحیت سرمایه گذار شامل بخش اسناد فنی شامل گواهی صلاحیت رتبه بندی، سوابق کاری مشابه و... همچنین بخش اسناد مالی (اسناد مثبته در خصوص توانائی مالی سرمایه گذار) تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای گیلان واقع در رشت-بلوار امام خمینی می باشد.
 
شرکت سهامی آب منطقه ای
WWW.GLRW.IR
 
کد خبر: 2107
  تاریخ خبر : دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
  آخرین به‌روزرسانی : شنبه 17 اردیبهشت 1401
 دبیر خبر
 754
  دیدگاه کاربران