مدیر امور منابع آب شهرستان های فومن و شفت خبر داد :

بازسازی سده بتنی سردهنه و نهر خانم جوب شفت

مدیر امور منابع آب شهرستان های فومن و شفت از بازسازی سده بتنی سردهنه و نهر خانم جوب خبر داد.

       به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان رضا محبوب خیر خواه مدیر امور منابع آب شهرستان های فومن و شفت از بازسازی سده بتنی سردهنه و نهر خانم جوب خبر داد.

وی گفت: ترمیم و بازسازی سده بتنی سردهنه و نهر خانم جوب بر روی رودخانه امامزاده ابراهیم شهرستان شفت آغاز شده است .