از جمله اقدامات فرهنگی امور زنان و خانواده شرکت آب منطقه ای گیلان

دیداری صمیمانه با یکی از آزادگان سرافراز شرکت آب منطقه ای گیلان

تعدادی از بانوان شاغل در شرکت آب منطقه ای گیلان به نمایندگی امور زنان و خانواده شرکت به همراه چند تن از مسئولین امور ایثارگران این شرکت ...

  اخبار بانوان
  یکشنبه 1 شهریور 1394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 صفحه: